wordpress visitor

Forsvarets Dag

 

Du kan altid finde flere svar på Forsvarets hjemmeside her.

 

Hvad er forsvarets dag?
Hvornår kan/skal jeg på Forsvarets Dag?
Indkaldelse/Helbredsspørgeskema?

Ændring af mødedato

Udsættelse
På Forsvaret Dag forløber dagen således:
Hvornår får jeg svar på betydningen af lodnummer?
Aftale om værnepligtstjeneste

Hvordan søger jeg?

Træning og forberedelse

Hvornår får jeg indkaldelsesordren?

 

 

Hvad er forsvarets dag?

Forsvarets Dag erstatter det, der tidligere hed session. Her afgøres det, om du er egnet til værnepligtstjeneste.

Der er værnepligt for alle mænd i Danmark. Derfor bliver alle danske mænd med fast ophold i Danmark automatisk indkaldt til Forsvarets Dag det år, hvor de fylder 18 år.

 

Forsvarets Dag bliver afholdt næsten hver dag året rundt, primært 5 steder i landet, Høvelte, Slagelse, Fredericia, Herning, Ålborg og i udvalgte uger på Bornholm. Alle aktiviteter på Forsvarets Dag foregår ved det rekrutteringscenter, som du er indkaldt til. Du vil være indkaldt sammen med 30-50 andre mænd og kvinder, hvor hele dagen varer op til 6 timer. Der serveres et gratis måltid i løbet af dagen.

 

Til top

 

Hvornår kan/skal jeg på Forsvarets Dag?

Værnepligtige, der har bopæl eller ophold her i landet, skal møde til Forsvarets Dag i det år, hvori de fylder 18 år. Værnepligtige der ønsker at møde tidligere kan søge om møde til Forsvarets Dag i det år hvori de fylder 18 år.

 

Se hvornår du har mødepligt her

 

Hent ansøgningsskema her 

 

 

Indkaldelse/Helbredsspørgeskema

Ca. 6 måneder før Forsvarets Dag, vil alle mødepligtige få tilsendt brev vedr. mødepligt og udfyldelse af elektronisk helbredsspørgeskema. Skemaet kan du også downloade her:

 

– Skema til kvinder
– Skema til mænd

 

Formålet med skemaet er, at lægen på Forsvarets Dag får det bedst mulige grundlag for at kunne vurdere dit helbred og indstille, om du er egnet til værnepligt.

De udfyldte helbredsspørgeskemaer sagsbehandles og yderligere oplysninger indhentes via sygehuse, læger m.v.

 

Helbredsmæssige problemer
Lider du af en sygdom, eller har du en skavank, som du er i tvivl om vil hindre dig i at aftjene en evt. værnepligt skal du gøre dig umage med at udfylde helbredsspørgeskemaet.

 

Til top

 

 

Ændring af mødedato

Indkaldelse til møde ved Forsvarets Dag vil du modtage ca. 3 uger før mødedagen. Såfremt du ikke kan møde, denne dag skal du rette henvendelse til Forsvarets Rekruttering (tlf. 44895000), så vi kan aftale en ny mødedag med dig.

 

Hvis du udebliver
Ulovlig udeblivelse fra Forsvarets Dag kan medføre straf i form af bøde eller fængsel. Ved gentagne udeblivelser fra Forsvarets Dag kan du blive anholdt af Politiet og kørt til Forsvarets Dag for såkaldt fremstilling.

 

Militærnægter
Overvejer du militærnægtertjeneste skal du alligevel møde på Forsvarets Dag. Hvis du bliver indkaldt til værnepligt sendes ansøgning om militærnægtertjeneste senest 8 uger efter modtagelse af indkaldelsesordren.

Ansøgningsskema findes på militærnægteradministrationens hjemmeside

www.militaernaegter.dk 

 

Udelukkelse fra værnepligtstjenesten
Hvis du er idømt ubetinget straf af fængsel i mindst 30 dage, kan du af Forsvarets Dag/sessionen blive udelukket fra værnepligtstjeneste, hvis der er fare for, at det vil give anledning til disciplinære vanskeligheder eller besværliggørelse af tjenesten.

 

Til top

 

 

Udsættelse

Hvis du er i gang med en uddannelse eller står i lære, og uddannelsen først afsluttes efter den 1. januar 2016, kan du søge om udsættelse.

Ansøgning vedlagt dokumentation sendes til Forsvarets Rekruttering, Jonstrupvej 240, postboks 145, 2750 Ballerup.

Der skal foreligge dokumentation for uddannelsens eller studiets forventede afslutning og det er vigtigt, at dokumentationen er underskrevet af uddannelsesstedet. Hvis underskrift og/eller datoer mv. mangler at blive udfyldt, vil dokumentationen blive sendt retur og sagsbehandlingen af din udsættelse vil derfor tage længere tid.
For at ansøge om udsættelse, skal du downloade, udfylde og sende os “Ansøgning om udsættelse“.

 

Ved du at:

 

– Udsættelse kan maksimalt gives indtil et år før din uddannelse slutter.
– Udsættelse kan gives indtil udgangen af det år hvori du fylder 25 år.
– Ønsker du værnepligtstjeneste og afslutter uddannelse om mindre end 2 år, skal du ikke søge om udsættelse.
– Hvis du ikke søger udsættelse til Forsvarets Dag, men vælger at deltage nu og bliver fundet egnet på Forsvarets Dag, kan der søges om udsættelse til selve værnepligtstjenesten, hvis du SKAL være værnepligtig og ikke har trukket frinummer.
– Du skal være under uddannelse i mindst 23 timer om ugen.
– Du kan søge om udsættelse hvis du er under uddannelse. Et arbejde kan ikke give udsættelse.
– Hvis du søger udsættelse skal du IKKE udfylde helbredsspørgeskemaet, da du vil blive bedt om at udfylde dette igen, når din udsættelse udløber.

 

Der findes to former for udsættelse:

 

Foreløbig udsættelse
Denne udsættelse gives, hvis du ikke kan give en endelig slutdato på uddannelsen, eller hvis du skal videre på et uddannelsesforløb efter det du går på nu, eksempelvis går du på grundforløb og skal videre med en læreplads eller du går i gymnasiet og skal videre på universitetet. Den foreløbige udsættelse gives indtil du kan dokumentere dit videre uddannelsesforløb og skal derfor fornyes, når den endelige dokumentation kan fremskaffes.

 

Fuld udsættelse
Denne udsættelse gives, hvis du kender afslutningsdatoen på din uddannelse og ikke skal videreuddannes efter denne, eller ikke ved om du skal videreuddannes efter denne. Du vil så få udsættelse til ca. et år før uddannelsen afsluttes, så vi kan planlægge et evt. værnepligtsforløb efter din uddannelse slutter. På denne måde skal du ikke vente i unødigt lang tid på at aftjene din værnepligt efter endt uddannelse.

 

Til top

 

På Forsvaret Dag forløber dagen således:

Information om forsvaret og de uddannelses- og jobmuligheder, du har i forsvaret og Beredskabsstyrelsen
Skriftlig prøve
Helbredsundersøgelse
Sessionsbehandling og trækning af lodnummer
Personlig vejledning om værnepligt og uddannelser i forsvaret

 

Hvad skal jeg medbringe?
For at vi kan foretage den mest korrekte vurdering af din egnethed til værnepligtstjeneste skal du medbringe følgende papirer:

 

– Indkaldelsen til Forsvarets Dag
– Sygesikringsbevis
– Afgangsbeviser
– Skoleudtalelser
– Eksamensbeviser af enhver art
– Uddannelsesaftaler / Lærekontrakter
– Svendebrev
– Kørekort
– Evt. lægeattester, briller eller recept på kontaktlinser
– Bruger du medicin, skal du medbringe det
– Evt. fuldmagt til aftale om værnepligtstjeneste

 

Orientering
Den information, du får på Forsvarets Dag relaterer sig til både værnepligt samt uddannelses- og jobmuligheder i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Du får bl.a. forevist to film, der hhv. handler om værnepligten og forsvarets opgaver rundt omkring i verden.

Du vil også have mulighed for at stille spørgsmål til vores medarbejdere gennem hele dagen.

 

Til top

 

Hvornår får jeg svar på betydningen af lodnummer?

Ved sessionsbehandlingen på Forsvarets Dag får du mundtlig besked om betydningen af det nummer, som du har trukket.

 

Personlig vejledning

Efter sessionsbehandlingen bliver du tilbudt en vejledningsseance, hvor du har mulighed for at få hjælp til at lave en aftale om værnepligttjeneste.

Vejlederen hjælper dig med at finde det tjenestested, der passer bedst til dine ønsker og behov. Vejlederen kan også hjælpe med information om fysisk træning op til værnepligten samt give svar på spørgsmål om øvrige uddannelser i forsvaret.

 

Aftale om værnepligtstjeneste

Såfremt du ønsker at lave en frivillig aftale om værnepligtstjeneste skal du have vurderingen egnet eller begrænset egnet på sessionen. Så kan du, uanset hvilket lodnummer du trækker, lave en aftale om værnepligtstjeneste enten på Forsvarets Dag sammen med en vejleder eller hjemmefra efter du har været på Forsvarets Dag.

 

Her kan du finde oplysninger om ledige værnepligtshold og ansøgningsskema.

 

Værnepligtstjeneste kan tidligst påbegyndes efter du er fyldt 18 år, og skal senest være påbegyndt inden du fylder 32 år.

Er du under 18 år og ønsker at lave en frivillig aftale om værnepligtstjeneste, hvad enten det sker på Forsvarets Dag eller hjemmefra, skal der medbringes/vedlægges en fuldmagt fra én af dine forældre eller en eventuel værge.

 

Til top

 

Hvordan søger jeg?

Du indgår aftale om værnepligtstjeneste ved at udfylde ansøgningsskemaet. Har du trukket frinummer eller er du kvinde, kan du søge om at aftjene værnepligt frem til du er fyldt 32 år.

Har du trukket et lodnummer, der forventes at føre til indkaldelse, skal du indsende ansøgningsskemaet senest 3 måneder før din værnepligt starter.

Du kan skrive tre prioriterede tjenestesteder. Får du din 2. eller 3. prioritet, imødekommet anses aftalen stadig for overholdt.

Du kan søge ind ved Hæren, søværnet eller luftvåbnet, samt den Kongelige livgarde. Du skal bare være opmærksom på at der er forskellige længder af værnepligt de forskellige steder.

 

Kan aftalen ophæves eller annulleres?

 

Du kan ophæve din aftale, hvis:

 

1. Du i løbet af 4 uger fra underskriftsdatoen skriftligt kontakter Forsvarets Rekruttering og meddeler at du ønsker at ophæve aftalen (Kvinder på værnepligtslignende vilkår kan dog få aftalen ophævet helt frem til mødedagen).
2. Du ikke kan sikkerhedsgodkendes, hvor dette kræves.
3. Du før eller efter mødet udelukkes fra værnepligtstjeneste i medfør af værnepligtslovens §4 (straffemæssige forhold).
4. Du ved fornyet møde på Forsvarets Dag, bliver bedømt uegnet til værnepligtstjeneste – el¬ler får ændret bedømmelsen fra egnet til begrænset egnet og inden mødetidspunktet søger om at få aftalen ophævet.
5. Din egnethedsvedtegning ændres til “For tiden uegnet” efter du er mødt til tjeneste.
6. Der træffes beslutning om at ændre indkaldelserne af værnepligtige, således at Forsvarets Rekruttering er nødsaget til at annullere den indgåede aftale om værnepligtstjeneste. Hvis du som mand har indgået aftalen under 4 uger fra den dato du skal møde til værnepligtstjeneste (mødetidspunkt), bortfalder din mulighed for at ophæve aftale om værnepligtstjeneste på mødedagen.

 

Når du underskriver aftalen, bekræfter du samtidig at du vil modtage en indkaldelsesordre til værnepligtstjeneste, samt at du efter opsigelsesfristens udløb giver afkald på din mulighed for at blive fritaget for værnepligtstjeneste (frinummerchance).

Du vil fra Forsvarets Rekruttering modtage skriftlig besked, såfremt aftalen alligevel ikke kan imødekommes jf. ovenstående tekst om ophævelse af aftalen.

Der kan opstå situationer, hvor Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen må annullere aftalen. I så fald er det dit lodtrækningsnummer fra Forsvarets Dag, der afgør, om du skal indkaldes eller ej.

 

Til top

 

 

Træning og forberedelse

Her kan du få hjælp til at strukturere en træningsopstart, således at du undgår skader, og sikrer at du får trænet de vigtigste muskler.

Programmet er baseret på et tre måneders forløb og vil bringe dig i stand til at gennemføre de tests som forsvaret anvender.

Det skal understreges, at der efter tre måneders træning ikke er garanti for, at du nødvendigvis kan bestå testen, eftersom dette afhænger af din nuværende kondition og muskelstyrke. Men det vil give forsvaret en bedre udgangssituation for at udarbejde et træningsprogram specielt til dig og dermed øge dine muligheder for at kunne bestå testen.
Hvis du går med tanker om at blive i forsvaret eller evt. udsendes i international tjeneste er det et krav at du kan honorere bestemte fysiske prøver.

 

Kredsløbstræning (PDF)

 

Kredsløbstræningen tager udgangspunkt i at man ikke er vant til at løbe og er derfor en kombination mellem løb og gang.

Opstarten vil for nogen være meget let, men det er bedre at starte med træningspas, der er for lette for derved at undgå overbelastningsskader. Hvis du ikke kan løbe pga. en skade, kan kredsløbet også trænes ved fx at cykle, ro eller svømme.

Kredsløbstræningen på denne side er baseret på løbetræning, idet det er den hyppigst anvendte træningsform i forsvaret.

 

Vigtigt!
Varm altid op inden du begynder at træne og afslut med at udstrække/udspænde musklerne efter endt træning.

 

Fysisk test – Coretest og løb (PDF)

 

Ændring af helbredstilstand
Hvis du efter at have været på Forsvarets Dag, mener at have helbredsmæssige forhold der kan ændre din egnethed til værnepligtstjeneste, kan du ansøge om en fornyet session.
Du kan finde ansøgningsskema her

 

Til top
Hvornår får jeg indkaldelsesordren?
Du vil ca. 3 måneder før indkaldelsen til forsvaret modtage din indkaldelsesordre. Indkaldelsesordren sendes anbefalet til din registrerede folkeregisteradresse derfor er det vigtigt, at du, hvis du ikke er hjemme, afhenter den på posthuset.Er du blevet indkaldt til aftjening af værnepligt ved Beredskabsstyrelsen, eller har du lavet en aftale om værnepligt ved Beredskabsstyrelsen, vil du senest 2 måneder før din mødedato modtage en indkaldelsesordre med posten.

 

Til top

 


vaernepligtig reklame vaernepligtig reklame